karty podarunkowe na rowery i osprzęt

Karty podarunkowe
Karty podarunkowe
Karty podarunkowe
Karty podarunkowe
Karty podarunkowe

Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ


1: Definicje:

• Wydawca – Kraft Sport – Tomasz Kopeć, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 46, 53-012 Wrocław ,NIP 897-114-56-33, Regon:
• Sklep Sprzedażowy – sklep stacjonarny we Wrocławiu oraz internetowe sklepy www.nartyok.pl, www.snowboardok.pl, www.roweryok.pl
• Karta Podarunkowa – karta uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Sklepie Sprzedaży. Dostępne nominały: 50, 100, 200 i 500 PLN.
• Nabywca – osoba, która w Sklepie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równiej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową o odpowiednim nominale. Karta jest w postaci papierowej do wydrukowania dla klienta, zawiera unikalny kod identyfikujący transakcję.
• Użytkownik – każdorazowy użytkownik Karty Podarunkowej.
• Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepach Sprzedaży.


2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w Salonach Sprzedaży.


3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z pkt 2 niniejszego Regulaminu przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej i nie podlegają zwrotowi.


4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.


5. Uprawnioną do otrzymania świadczenia na podstawie Karty Podarunkowej może być jedynie osoba fizyczna.


6. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.


7. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.


8. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia, w szczególności nie będą wystawiane duplikaty Karty Podarunkowej.


9. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi Sklepów Sprzedaży oraz zadeklarowaniu chęci jej użycia przed dokonaniem płatności lub poprzez wpisanie odpowiedniej wiadomości w pole uwagi podczas składania zamówienia w naszych sklepach internetowych.


10. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika osobiście lub poprzez przekazanie niniejszego regulaminu, że Karta Podarunkowa:
• podczas zakupów może zostać zrealizowany więcej jedna karta podarunkowa, wtedy ją sumujemy obie, klientowi nie przysługuje reszta w postaci gotówkowej,
• przy zakupie karty nie są przyznawane żadne rabaty,
• może być zrealizowana wyłącznie w Sklepach Sprzedaży na terenie Polski oraz w sklepach internetowych,
• nie podlega wymianie na środki pieniężne,
• posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (1 rok)
• może być zrealizowana przez każdego jej posiadacza,
• nie może być przedmiotem obrotu gospodarczego,
• Sklep Sprzedaży ani Wydawca nie odpowiadają za utratę i uszkodzenie Karty Podarunkowej.


11. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia reklamacji przez Użytkownika w siedzibie Wydawcy.


12. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane listownie bądź osobiście na adres siedziby Wydawcy. Kraft Sport – Tomasz Kopeć, ul. Wyścigowa 46, 53-012 Wrocław.


13. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.


14. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie Karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.


15. W przypadku, gdy kwota zakupów przekracza wartość Karty Podarunkowej, zakup może być zrealizowany za dopłatą, wynikającą z różnicy w wartości zakupów pomniejszoną o wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej.


16. Karta Podarunkowa nie daje możliwości dokonywania wielokrotnych zakupów.


17. Towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej nie podlega zwrotowi a jedynie wymianie na inny towar w ciągu 14 dni od daty ich zakupu dla towarów nieprzecenionych.


18. Podstawą uznania reklamacji jest okazanie paragonu.


19. Użytkownik ani Nabywca nie będą rościć praw do niewykorzystanych środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy kwotą przekazaną Wydawcy przez Nabywcę, stanowiącą kwotę nominalną Karty Podarunkowej, a kwotą wykorzystaną przez Użytkownika w drodze realizacji Karty Podarunkowej w Sklepie Sprzedaży.


20. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.


21. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.


22. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne z realizacją Karty Podarunkowej spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Wydawcy, a w szczególności niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy oraz uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych danych na Karcie Podarunkowej.


23. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Karty Podarunkowej w sytuacji uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej lub zapisanych na niej danych.


24. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.


25. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu.


26. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty Podarunkowej, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepach Wydawcy oraz na stronie internetowej www.nartyok.pl, www.snowboardok.pl, www.roweryok.pl.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło